لطفاً منتظر بمانید...

Progress Bar


روی کارتن اکثر دستگاه ها برچسبی وجود دارد که سریال و یا IMEI آن دستگاه روی آن درج شده است. درحالیکه کل کارتن و برچسب سریال در تصویر بصورت کامل مشخص باشد عکس گرفته و ارسال نمائید.
در موبایل و تبلت ؛ می توانید برای یافتن IMEI با تایپ #۰۶#* در شماره گیر و بدون زدن کلید تماس، شماره IMEI/MEID دستگاه را بر روی صفحه نمایش دهید. در سایر دستگاهها و یا در صورتیکه IMEI در صفحه تیره و تاریک نمایش داده شد ؛ به قسمت تنظیمات و درباره بروید و درحالیکه اطلاعات دستگاه نمایش داده شده است از کل دستگاه واضح عکس گرفته و ارسال نمائید.
از پشت و یا قاب اصلی دستگاه (بدون قاب محافط و جانبی) درحالیکه کل دستگاه و سریال آن در تصویر کامل و مشخص باشد عکس گرفته و ارسال نمائید.
logo-samandehi