لطفاً منتظر بمانید...

Progress Bar


روی کارتن اکثر دستگاه ها برچسبی وجود دارد که سریال و IMEI آن دستگاه روی آن نوشته شده است. لطفا درحالیکه کل کارتن و برچسب سریال در تصویر مشخص باشد عکس بگیرید و ارسال نمائید.
شما می توانید برای یافتن IMEI با شماره گیری #06#* در موبایل خود، حتی بدون زدن کلید تماس، شماره IMEI/MEID آن روی صفحه ظاهر خواهد شد. لطفا درحالیکه کد نمایش داده شده است از کل دستگاه عکس بگیرید و ارسال نمائید.
لطفا از پشت و یا قاب دستگاه درحالیکه کل دستگاه در تصویر کامل و مشخص باشد عکس بگیرید و ارسال نمائید.